HPC & AI

Synopsis:

.

Invited Speaker:
Nayat Sánchez-Pi